جلوگیری از آپلود شل در وردپرس

جلوگیری از آپلود شل در وردپرس

معمولا در آپلود شل عکس ها قرار میگیرد در همین محل یه htaccessبسازید و یه سری کد هایی هست که درون آن قرار دهید
<files ~ “\.(php|php.*||php2|sphp|php3|php4|php5|phtml|cgi| pl)$”>
deny from all
</files>
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎﯼ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺭﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﮑﻨد! ( ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺷﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﻮﻧﺪ php , pl, cgi ﺩﺍﺭﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﻨﺪد وﺧﻮﺩتان  ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮانید  ﭘﺴﻮﻧﺪ ﺍﺿﺎﻓﻪ کنید)
ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺍﮔﻪ ﺷﻞ ﺭﻭ ﺁﭘﻠﻮﺩ ﮐﻨد ﺩﺭ ﻫﻤﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎﯼ ﻓﻮﻕ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﯿشود ﻭ  ﺍرﻭﺭ ۴۰۳ ﻣﯿﺪه

منبع

Leave a Reply